ارزش های سازمان

 
  •    مسئولیت پذیری
  •    مشتری مداری وپاسخگویی به نیازها وانتظارات دایماً درحال تغییر مشتریان
  •    مشارکت همگانی
  •    پاسخگویی در مقابل عملکرد
  •    توجه تام به منافع سازمان
  •    رشد و ارتقاء سطح فن آوری سازمان و کشور
  •    انعطاف پذیری در انجام فعالیت ها
  •    بهبود مداوم ومستمر
  •    نتیجه گیری وسنجش عملکرد
  •   تصمیم گیری بر مبنای حقایق وشواهد
JoomShaper

metal forming company

قالبسازی